Uncategorized

מהו מס שבח?

  מס השבח מוטל על ידי המדינה במכירת זכות במקרקעין. זהו למעשה מס רווח הון המוטל מי שמוכר זכות במקרקעין

מס רכישה – בשנת 2020

  מטרת מאמר זה להציג בפניכם סקירה עקרונית בנוגע לשיעור המס החל כיום ברכישת דירה מדרגות מס הרכישה ברכישת מקרקעין (שאינם דירת

מס השבח בשנת 2020

  עד לשנת 2014 ידע כל מוכר כי באפשרותו למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח אחת ל- 4 שנים. לא

מהי מקדמת מס השבח?

  חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מבלי לגרוע מחובת המוכר לשלם את מס השבח, מוטלת על הרוכש חובה להעביר למנהל

הפטורים ממס שבח

  עד לשנת 2014 ידע כל מוכר כי באפשרותו למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח אחת ל- 4 שנים. פטור