מס השבח בשנת 2020

עד לשנת 2014 ידע כל מוכר כי באפשרותו למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח אחת ל- 4 שנים. לא עוד.

החל משנת 2014 בוטל פטור זה במכירת דירה, ומומלץ לכל מוכר דירה לבדוק את החבות במס שבח מראש לפני קבלת החלטה על מכירת הדירה.

השינויים העיקריים בנוגע למס השבח:

 1. הפטור במכירת דירת מגורים אחת כל ארבע שנים בוטל.
  המדינה קבעה כי במכירת כל נכס מקרקעין שנרכש לאחר שנת 2014 ישולם מס שבח בשיעור של עד 25%.
 2. לגבי מוכר שיש לו יותר מדירה אחת:
  העיקרון הוא שעל החלק היחסי של עליית ערך הנכס בתקופה שעד ליום 1.1.2014 לא ישולם מס שבח. מס השבח יוטל רק על אותו חלק יחסי של התקופה בה החזיק המוכר בנכס לאחר יום 1.1.2014 ועד למכירת הנכס.
 1. הפטור למחזיק דירת מגורים יחידה תושב ישראל יחול בתנאים המצטברים הבאים:
 • המוכר היה הבעלים של הדירה לפחות 18 חודשים לפני המכירה, והדירה הייתה ראויה למגורים במהלך תקופה זו.
 • לא נעשה שימוש בפטור זה במהלך 18 החודשים לפני המכירה.
 • הפטור יחול עד סכום תקרת הפטור – 4,522,000 ומעבר לסכום זה ישולם מס שבח (מס השבח יחול באופן יחסי – בחישוב לינארי – רק לגבי התקופה שלאחר 1.1.2014, וזאת במקרה שהדירה נרכשה לפני המועד האמור).
 1. פטור לדירה שהתקבלה בירושה יחול בתנאים המצטברים הבאים:
 • המוכר הוא בן זוג של המוריש, צאצא של המוריש או בן זוג של הצאצא.
 • אילו היה המוריש בחיים ומוכר את הדירה – היה זכאי לפטור.
 • לפני פטירתו היה המוריש בעלים של דירה יחידה בלבד.
 1. פטור חד-פעמי במכירת שתי דירות ששווין ביחד עד לסך של 2,034,000 ₪ – לצורך רכישת דירה אחרת ששוויה לפחות 75% משווי שתי הדירות האחרות שנמכרו. הפטור מוגבל למכירת שתי דירות ששווין ביחד אינו עולה על הסכום של 3,383,000 ₪ וכפוף לתנאים נוספים.
 2. פטור בשל זכויות בניה נוספות – תקרת הפטור – 2,140,600 ש"ח. רצפת הפטור – 535,100 ש"ח.
 3. תקרת הפטור – הטלת מס שבח על דירות יוקרה – על חלק השווי של דירה מעל הסכום של 4,522,000 ש"ח ישולם מס שבח, גם במקרה שישנה זכאות לפטור כלשהו. יצוין, כי מס השבח יחול באופן יחסי – בחישוב לינארי – רק לגבי התקופה שלאחר 1.1.2014, וזאת במקרה שהדירה נרכשה לפני המועד האמור.

מאמר זה הינו מאמר כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.