מהי מקדמת מס השבח?

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מבלי לגרוע מחובת המוכר לשלם את מס השבח, מוטלת על הרוכש חובה להעביר למנהל מס שבח תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו. תשלום זה נקרא ה"מקדמה" על חשבון מס השבח.

את המקדמה יש לשלם לאחר שהרוכש שילם 40% מהמחיר שנקבע בהסכם המכר.

מקדמת מס השבח מתחלקת לשיעורים הבאים:

לגבי נכסים שנרכשו לפני התאריך 7.11.2001 – שיעור המקדמה הינו 15% מהתמורה (שווי הנכס).

לגבי נכסים שנרכשו מהתאריך 7.11.2001 ולאחריו – שיעור המקדמה הינו 7.5% מהתמורה (שווי הנכס).

לגבי נכסים הנמכרים בידי חברה או תאגיד ציבורי ("חבר בני אדם") – שיעור המקדמה הינו 7.5% מהתמורה (שווי הנכס).

החוק קובע כי יראו את סכום המקדמה ששולם על ידי הקונה כאילו שולם על ידי המוכר על חשבון מס השבח שהוא חייב בו, וכן כי רואים את סכום המקדמה ששולם כחלק מהתשלומים שהעביר הרוכש למוכר במסגרת הסכם המכר.

לעניין אישור מס השבח הנדרש לצורך רישום המכירה בפנקס המקרקעין, יראו את תשלום המקדמה כאילו שולם המס שהמוכר חייב בו.

הוראות החוק הנוגעות לתשלום המקדמה אינן חלות לגבי מספר סוגי עסקאות, ובהן לגבי עסקאות שבהן המוכרת היא המדינה (באמצעות רשות מקרקעי ישראל), לגבי עסקאות שבהן מנוצלים פטורים שונים ממס שבח ולגבי עסקאות של מכירת דירות על ידי קבלן, אשר ימוסה במס הכנסה (ולא במס שבח) אם יש בידו אישור על כך.

 

מאמר זה הינו כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.