מהו מס שבח?

מס השבח מוטל על ידי המדינה במכירת זכות במקרקעין. זהו למעשה מס רווח הון המוטל מי שמוכר זכות במקרקעין (דירה, מגרש או זכות אחרת) שאינה מוחזקת על ידי המוכר כמלאי עסקי (לדוגמא: במקרה של קבלן המוכר דירות).

מס השבח מוטל רק במקרה שבו למוכר נוצר רווח עם מכירת הזכות במקרקעין. אין מס שבח במקרה של הפסד.

רווח = שבח

באופן כללי, ניתן לומר כי השבח יהיה מחיר מכירה פחות מחיר הרכישה, כאשר למשוואה זו נכנסים שני גורמים נוספים אשר עשויים להשפיע על גובה המס. גורמים אלה הם ההוצאות שהוציא המוכר בקשר לנכס ופחת.

השבח מתחלק גם הוא לשני חלקים: השבח הריאלי, אשר שיעור המס החל עליו כיום הינו 25%. והשבח האינפלציוני (לגבי החלק בעליית שווי הנכס אשר ניתן לייחס אותו לשינוי בשיעור האינפלציה), אשר ימוסה בשיעור של 10%, לגבי התקופה שעד לתאריך 31.12.1993, ולאחר מועד זה פטור ממס.

חוק מיסוי מקרקעין קובע פטורים שונים והקלות ממס במקרים מיוחדים.

מאמר זה הינו כללי בלבד ומטרתו מתן הסבר להקלת ההתמצאות בנושא. האמור אינו ממצה ומטבע הדברים אין להסתמך עליו לשם יישום במקרה ספציפי. דיני המקרקעין וחוקי המס המורכבים מחייבים קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין.